Ścieżkę wytyczono w oparciu o Stację Przyrodniczą Uniwersytetu Łódzkiego znajdującą się w miejscowości Suszek, która leży w Tucholskim Parku Krajobrazowym, w północno-zachodniej jego części. Długość ścieżki Wynosi około 4 km, a wzdłuż trasy jest siedem stanowisk poczynając od Suskiej Strugi przez rowy melioracyjne, brzeg jeziora Suszek, torfowisko nad jeziorem Mały Suszek, północny brzeg jeziora Śpierewnik, do śródleśnego uroczyska z niewielkim bezodpływowym jeziorkiem. Poszczególne stanowiska są oznaczone tablicami informacyjnymi, a miejsca szczególnie interesujące -tabliczkami z wykrzyknikiem. Ścieżka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów biologii, ale też dla młodzieży szkolnej i innych osób zainteresowanych przyrodą. Jej celem jest zapoznanie zwiedzających z podstawowymi wiadomościami z zakresu hydrobiologii i zoologii bezkręgowców żyjących w różnych siedliskach wodnych. Trasa pokrywa się częściowo ze znakowanym szlakiem turystyki pieszej (żółty) zwanym "Kasztelańskim" i ścieżką rowerową. Jest więc łatwo dostępna.

Hydrobiologiczna Ścieżka Dydaktyczna

Stanowisko 1 – Suska Struga – odcinek uregulowany.

Bogata fauna denna i naroślinna. Zgrupowania zwierząt typowe dla małego strumienia nizinnego.Mapa ścieżki

Stanowisko 2 –Suska Struga – meander

Fragment strumienia o charakterze naturalnym, dobrze widoczne elementy morfologii koryta.

Stanowisko 3 – Rowy melioracyjne

Antropogeniczne siedliska wodne, które przy ekstensywnym wykorzystywaniu łąk wtórnie uzyskały charakter naturalny. Bardzo różnorodna roślinność wodna. Fauna bogata z przewagą form fotofilnych.

Stanowisko 4 – Jezioro Suszek

Małe i płytkie jezioro (powierzchnia 11 ha; głębokość max 4,8 m; głębokość średnia 2,9 m). Litoral słabo wykształcony, jednak dobrze widoczne strefy roślinności wodnej. Fauna bardzo bogata charakterystyczna dla jezior o wysokiej trofii.

Stanowisko 5 – Torfowisko (Jezioro Mały Suszek)

Torfowisko sfagnowe, nawiązujące swoim charakteryzujące swoim charakterem do torfowisk wysokich. Naturalna sukcesja roślinna daje bardzo dobry obraz procesu zarastania zbiorników wodnych. Fauna bogata, ale ograniczona do kilku grup zwierząt tyrfofilnych.

Stanowisko 6 – Jezioro Śpierewnik

Duże, średnio głębokie jezioro (powierzchnia 138,9 ha; głębokość max 14 m; głębokość średnia 5,2 m). Dobrze wykształcone strefy jeziora, wyraźnie zaznaczone pasy roślinności wodnej. Fauna bogata, typowo jeziorna.

Stanowisko 7 – Zbiornik śródleśny

Niewielki zbiornik utrzymujący się przez okres całego roku, z dużymi wahaniami poziomu wody (zima przemarzający do dna). Bardzo ciekawa roślinność charakterystyczna dla podmokłych siedlisk leśnych. Fauna uboga reprezentowana głównie przez grupy charakterystyczne dla podmokłych siedlisk leśnych. Fauna uboga reprezentowana głównie przez grupy charakterystyczne dla zbiorników efemerycznych z osadami humusowymi.

Algologiczna Ścieżka Dydaktyczna

Stanowisko 1 - Suska Struga to uregulowany odcinek Suskiej Strugi przy moście znajdującym się około 300 m od Stacji Przyrodniczej UŁ. Żyjące tu glony bentosowe i peryfitonowe są grupą najliczniej reprezentowaną w tego typu wodach płynących.Mapa ścieżki

Stanowisko 2 - Jezioro Suszek o powierzchni 11 ha, głębokości max 4,8 m, głębokości średniej 2,9 m. Jest jeziorem bez zaznaczonej stratyfikacji, zasilanym wodami dopływającymi Suską Strugą, która zbiera wody z łąk i lasów. Jezioro otoczone jest przez lasy w 87%, a łąki w 13 %. Glony planktonowe, obejmujące głównie drobne zielenice, sinice oraz typowe dla tej grupy okrzemki, dominują w tego typu zbiorniku wody stojącej.

Stanowisko 3 - Mały Suszek to niewielkie wytopisko leżące około 150 m na wschód od jeziora Suszek. Jest to zarastający zbiornik wodny położony w środku torfowiska sfagnowego, o średnicy powierzchni lustra wody około 40 m i głębokości nie przekraczającej 2 m. Występująca tu roślinność jest charakterystyczna dla torfowisk wysokich. Również dominująca tu grupa glonów - desmidie jest charakterystyczna dla wód o kwaśnym odczynie wody.

Stanowisko 4 - Jezioro Śpierewnik o powierzchni 138,9 ha, max głębokości 14 m, a średnia głębokość 5,2 m. Jezioro to o zaznaczonej stratyfikacji, zasilane jest głównie wodami dopływającymi z jeziora Suszek. Otoczone jest w 92% lasami, natomiast pola uprawne stanowią 8%. Glony planktonowe stanowiące tu główną grupę, reprezentowane są przez zielenice, sinice, okrzemki, a także tobołki.

Stanowisko 5 - źródło znajduję się na lewym brzegu kanału łączącego jeziora Śpierewnik i Suszek. Źródło jest cembrowane, z odpływem w kierunku kanału. W okresie wegetacyjnym ocienione listowiem olch, charakteryzuje się stałą temperaturą wody w ciągu roku, około 80C. Glony charakterystyczne dla tego typu miejsca związane są głównie z niską temperaturą wody oraz ograniczonym dostępem światła w okresie lata.

Stanowisko 6 – zbiornik śródleśny, znajduje się w obniżeniu terenu, w borze bagiennym. Jest to zbiornik efemeryczny, z ciekawą roślinnością, wśród której charakterystycznymi elementami są Callapalustris L. iSphagnum sp.Glony reprezentowane są przez niedużą liczbę gatunków charakterystycznych, co jest związane z wodą bardzo kwaśną, o znacznych wahaniach jej poziomu