Święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

W poszczególnych latach Dzień Mokradeł ma przypisane przez biuro konwencji ramsarskiej hasło, choć w poszczególnych krajach może być ono modyfikowane. Anglojęzyczne międzynarodowe slogany reklamujące ŚDM:

 

 • 1998 – Only one drop of water
 • 1999 – People and Wetlands: the Vital Link
 • 2000 – Celebrating Our Wetlands of International Importance
 • 2001 – Wetland world – A world to discover!
 • 2002 – Wetlands: Water, Life, and Culture
 • 2003 – No wetlands – no water!
 • 2004 – From the Mountains to the Sea – Wetlands at Work for Us
 • 2005 – There's wealth in wetland diversity - don't lose it!
 • 2006 – No water, no wetlands; No wetlands, poorer quality of life
 • 2007 – Fish for tomorrow? (w Polsce: Dni Rospudy)
 • 2008 – Healthy Wetlands, Healthy People (w Polsce: Zdrowe bagna – zdrowi ludzie)
 • 2009 – Upstream-Downstream: Wetlands connect us all (w Polsce: Od źródeł do ujścia)
 • 2010 – Caring for wetlands – an answer to climate change (w Polsce: Ochrona mokradeł szansą dla klimatu)
 • 2011 – Forests for water and wetlands (w Polsce: Lasy dla wód i mokradeł)

Polecane strony:
http://www.ramsar.org/