O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.

Dzień ten ustanowiony został w 1906r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa (Konwencja paryska z 19 marca 1902r). Już 104 lata obchodzimy ten ptasi dzień. Przypomina nam on o niebezpieczeństwach zagrażających ptakom na całym świecie i ma zachęcić ludzi do pomocy w ochronie tych zwierząt i ich siedlisk. Ptaki występują we wszystkich ekosystemach. Z reguły zajmują najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam zatem informacji o stanie całej przyrody, której ptaki są integralną częścią.

W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce ptakami zajmuje się wiele organizacji, których adresy stron umieszczamy poniżej.

Polecane strony:
http://www.bocian.org.pl/
http://www.otop.org.pl/
http://www.zto.most.org.pl/

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, parki krajobrazowe i wiele organizacji pozarządowych. W programie Dnia Ziemi znajdują się elementy edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, działań społecznych integrujących organizacje pozarządowe, instytuty, szkoły wyższe, administrację samorządową i rządową na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Polski, Mazowsza, Warszawy. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób. W 2012 roku świętować będziemy 29 kwietnia, w Warszawie na Polu Mokotowskim, wcześniej odbędą się konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wystawy.

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, parki krajobrazowe i wiele organizacji pozarządowych. W programie Dnia Ziemi znajdują się elementy edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, działań społecznych integrujących organizacje pozarządowe, instytuty, szkoły wyższe, administrację samorządową i rządową na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Polski, Mazowsza, Warszawy. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób. W 2012 roku świętować będziemy 29 kwietnia, w Warszawie na Polu Mokotowskim, wcześniej odbędą się konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wystawy.

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji) obchodzony jest 24 kwietnia przez obrońców zwierząt na całym świecie. Uznany przez ONZ jako dzień światowego upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych. Jest czasem do refleksji nad bólem i cierpieniem zadanym milionom istot, poświęconych na ołtarzu nauki, w imię wątpliwych dla człowieka korzyści.

Obecnie nawet naukowcy przyznają, że wiwisekcja była i jest pomyłką. Wyniki okrutnych badań na zwierzętach niosą informacje nieprzydatne dla człowieka, tym samym cały przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny stanowi akt znęcania się nad zwierzętami bez powodu. Wielu naukowców jest zdania, iż doświadczenia na zwierzętach były "krokiem w niewłaściwym kierunku, powodującym regres w badaniach nad człowiekiem rzędu 20-30 lat".

Polecane strony:
http://www.wdail.org/

To szczególne wydarzenie ustanowione zostało przez amerykańską Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing).

Celem Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska jakim jest hałas.

Może on wywoływać szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu - zarówno psychologicznych jak i fizjologicznych. Narażenie na nadmierny hałas powoduje wzrost podatności na stres, spadek produktywności, rozkojarzenie, wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia choroby ciśnieniowej, wrzodowej czy nerwic. Nawet krótkotrwały hałas o bardzo dużym poziomie może doprowadzić do ubytków lub całkowitej utraty słuchu.

Przesłanie tegorocznego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem brzmi - Zatrzymać ten hałas!

Co możemy zrobić na rzecz walki z hałasem? - Zwrócić uwagę na zbędny hałas wokół.

Najlepiej zacząć od samych siebie - wyciszyć muzykę, nie nadużywać klaksonów i nie jeździć samochodem przy wysokich obrotach silnika, zastosować się do ciszy nocnej. Warto też zwracać uwagę i popierać działania mające na celu zmniejszenia uciążliwości hałasu tj. budowa ekranów akustycznych czy zastosowanie dobrej jakości izolujących okien.

12 maja obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Idea tych obchodów, narodziłasię w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy the Smithsonian Migratory Bird Center i the Cornell Laboratory of Ornithology.

Obchody MiędzynarodowegoDnia Ptaków Wędrownych koncentrują się na jednym z największych fenomenówżycia - podróży ptaków. Nad Polską, krzyżują się szlaki wędrówek ptakówłączące trzy kontynenty: nasz kraj jest ważnym obszarem dla ptaków wędrującychprzez Europę, z dalekiej Syberii, Afryki i Azji.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska. Jest toumowa międzynarodowa (ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku), zwracającauwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywajągatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwaw czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennychwędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań

Polecane strony:
http://birdday.org/

Od 9 lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji. Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej i wielkiej Ojczyzny".. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia, skoro odbywa się na łonie natury a wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni. Do tradycji święta weszło, by w tym dniu, kalendarzowej i katolickiej św. Zofii, wykonać kartki pamięci, uczestniczyć w konkursach: wiedzy ekologicznej, literackim, krasomowczym, kulinarnym, układania polnych kwiatów w bukietach, piosenki wiosennej czy w warsztatach plastycznych. Warto zatem iść za Andrzejem Zalewskim redaktorem radiowej Jedynki prowadzącym EkoRadio, który zapoczątkował to święto, którego symbolem stała się niezapominajka polna (Myosotis L.) dosłownie "mysie uszko". Aby przybliżyć ideę tego święta, Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek podjęło się zorganizowania cyklu imprez rekreacyjnych i edukacyjnych na terenie Ziemi Jarosławskiej, zachęcając do wzięcia udziału dzieci i młodzież, która na łonie przyrody poznawali by nasz kraj. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale rośnie również w naszych ogrodach i obejściach.

Polecane strony:
http://niezapominajki.pl

22 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Badania wykazują, że pomimo wysiłków podejmowanych na całym świecie, różnorodność biologiczna – bogactwo form życia na naszej planecie – ulega zmniejszeniu w zastraszającym tempie. Nowatorska kampania UE mająca na celu zwrócenie uwagi na tę problematykę zyskuje zainteresowanie tysięcy ludzi w całej Unii Europejskiej i poza nią. Stronę internetową tej akcji odwiedziło już ponad pół miliona gości, a ponad 56 000 osób poparło kampanię na Facebooku. Komisja pragnie podkreślić znaczenie Światowego Dnia Różnorodności, organizując szereg imprez w sześciu wybranych państwach: Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, w Polsce i we Włoszech.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Wspaniale jest obserwować, jak ta kampania porywa wyobraźnię ludzi. Musimy wykorzystać ten entuzjazm i przekuć to zainteresowanie w rzeczywiste działanie i konkretne inicjatywy polityczne, które pozwolą zachować różnorodność form życia na Ziemi."

Światowy Dzień Żółwia został ustanowiony przez amerykańską organizację non profit American Tartoise Rescue. Ma ona na celu uświadamianie społeczeństwu konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi

Według założycieli: Susan Tellem i Marshall Thompson, jeśli ludzie nie przestaną zabijać tych zwierząt, często w bardzo niehumanitarny sposób, grozi im zagłada w ciągu najbliższych 50 lat.

Tellem i Thompson zwracają m.in. uwagę na to, jak ogromną ilość żółwi morskich ginie w wyniku niekontrolowanego wycieku ropy naftowej u wybrzeży Luizjany.

Światowy Dzień Żółwia to nie tylko okazja do dyskusji na temat sposobu skutecznej ochrony żółwi, ale również edukowania ich właścicieli w zakresie prawidłowej opieki.

Polecane strony:
http://www.spis-hodowcow.pl/strona-turtleday
http://www.turtleday.terrarium.pl/

24 maja obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych – w rocznicę założenia pierwszego parku narodowego w Europie Parku Sarek w Szwecji. Obszar ten objęto ochroną w roku 1909, czyli 37 lat po założeniu Parku Yellowstone w USA. Od roku 1996 Park Sarek wraz z dwoma innymi przyległymi parkami narodowymi trafił na listę UNESCO jako Laponia.

Parki narodowe to obszary charakteryzujące się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi i kulturowymi, mające ponad 100ha powierzchni. Na ich terenie chroniona jest cała przyroda, należące do jednego lub więcej ekosystemów, najczęściej nie zmienionych przez działalność człowieka. Parki narodowe zakłada się, podobnie jak inne formy ochrony przyrody, w celu zachowania różnorodności biologicznej i danych procesów ekologicznych. Parki narodowe pełnią także funkcje dydaktyczne oraz naukowe.

W Europie jest ponad 250 parków narodowych – najwięcej, 26, znajduje się w Finlandii, ale największy udział w powierzchni kraju mają parki norweskie (7%). W Polsce mamy 23 parki narodowe. Najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy, utworzony w roku 1932 jako Park Narodowy w Białowieży. Nowa nazwa funkcjonuje od roku 1947. Park ten nie bez powodu stał się pierwszym polskim parkiem narodowym – w roku 1977 UNESCO włączyło go w poczet światowych rezerwatów biosfery, a 1979 pierwszy i jeyny w naszym kraju Obiekt Dziedzictwa Kulturowego. Polskie parki narodowe zajmują powierzchnię 314 tysięcy ha, czyli 1% powierzchni Polski.

Polecane strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
http://ecowawa.pl/index.php/artykuly/id/14/1412

Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych z jego obchodami.

Światowy Dzień bez Tytoniu jest istotnym elementem planu Europy wolnej od dymu tytoniowego, przyjętego na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Od 1991 roku Centrum Onkologii-Instytut i Fundacja „Promocja Zdrowia” organizują każdego 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu w Polsce.

Polecane strony:
http://www.promocjazdrowia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=76/

Wigilia Dnia Dziecka ogłoszona została przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" Dniem Bociana. Na takie święto zasługują polskie bociany, których gnieździ się u nas najwięcej na całym świecie. Dzień Bociana stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce jakie ptak ten zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, na jego zagrożenia i potrzebę ochrony.

Propozycja obchodów Dnia Bociana spotkała się z ciepłym przyjęciem współpracujących z naszym Towarzystwem szkół, organizacji oraz osób prywatnych. Z okazji obchodów Dnia Bociana odbywają się w całym kraju różnego rodzaju bocianie wydarzenia, m.in. spotkania, festyny, prelekcje, przedstawienia, rajdy rowerowe, wycieczki, plenery, wystawy.

Polecane strony:
http://www.bociany.pl

Ich tradycja narodziła się na początku XX wieku. Wtedy inicjowano pierwsze akcje sadzenia drzew przy drogach. W 1959 roku w Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody powstał Komitet Dni Lasu, a potem Komisja Dni Lasu i Zadrzewień.

Obchodzone w pierwszym tygodniu czerwca święto to czas upowszechniania wiedzy o lesie, uświadamiania społeczeństwu znaczenia lasów i gospodarki leśnej oraz organizowania społecznej akcji sadzenia drzew, pielęgnacji parków, zakładania i porządkowania terenów zielonych. Organizowane są konkursy i wystawy, festyny, prace społeczne (sadzenie i pielęgnacja młodych drzewek).

Drzewa są najwyższymi roślinami na ziemi, tworzą szczególne ekosystemy, o które powinniśmy dbać wspólnymi siłami. Wykorzystajmy Dni Lasu i Zadrzewień, aby promować ideę sadzenia nowych drzew, które wyrosną i staną się zielonymi płucami Ziemi.

Drzewa pełnią bardzo ważną funkcję. Pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, którym oddychamy. Niestety, ludzie niszczą drzewa i inne rośliny nie sadząc nowych. Przez to na Ziemi zmniejsza się liczba roślin i tlenu.

Najbardziej zniszczonym obszarem na kuli ziemskiej są Zielone Płuca Ziemi. Na ich obszarze znajduje się większość gatunków zwierząt i roślin spotykanych na naszej planecie. Niestety niektóre z nich bezpowrotnie wyginęły. Populacja innych zmniejsza się tak szybko, że prawdopodobnie również wyginą. Równie okropny jest fakt, iż Zielone Płuca Ziemi produkują największą ilość tlenu na świecie. Jednak ich obszar zmniejsza się z dnia na dzień, przez co tlenu mamy coraz mniej.

Światowy Dzień Ochrony środowiska obchodzony jest od 1972. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca będzie przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 r. wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat, a obchody co roku odbywają się w innym województwie. W tym roku gospodarzem było województwo podlaskie, gdzie w dniach 1-2 czerwca pod hasłem „Perły Podlasia" odbył się szereg uroczystości.

Polecane strony:
http://przyroda.polska.pl/aktualnosci/article,Swiatowy_Dzien_Ochrony_Srodowiska_Naturalnego,id,279500.htm

Wiatr, woda, słońce, biomasa, geotermia, zwyczajowo nazywane są „zieloną” energią, gaz ziemny „błękitną”, a węgiel kamienny „czarną”. Te kolory mają symbolizować oczywiście wpływ na środowisko. Jednak przyjęta nomenklatura nie jest ani zbyt szczęśliwa, ani trafna. Czarny węgiel kamienny jest mniej uciążliwy niż brunatny, spalanie gazu ziemnego powoduje efekt cieplarniany, nijak mając się do pozytywnie kojarzącego się błękitu, a jeśli chodzi o odnawialne źródła energii to sprawa też nie jest tak jednoznacznie „zielona”. Bliskie prawdy jest jedynie określenie „czysta” w stosunku do wiatru.

Ruch powietrza jest oczywiście niewidoczny, zaś skutki oddziaływania na środowisko niewielkie. A co najważniejsze – wiatrak po demontażu przywraca przyrodę, krajobraz, stosunki wodne do pierwotnego stanu. „Powrót” trwa jeszcze krócej niż sama budowa turbiny wiatrowej. Nie da się tego powiedzieć ani o energetyce konwencjonalnej (szkody górnicze, hałdy, trzęsienia ziemi wywołane tąpnięciami. Nawet uznawana za czystą energię „woda” nieodwracalnie zmienia ekosystem i naturalne stosunki wodne.

Polecane strony:
http://www.dzienwiatru.eu/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/klimat-i-energia/mity/

Pustynnienie jest to poszerzanie się zasięgu występowania krajobrazu i procesów typowych dla pustyń, na obszarach gdzie w czasach minionych nie były obserwowane. Zmiany takie mają miejsce głównie w strefach suchych, sąsiadujących z pustyniami. Do powiększania obszarów pustynnych, a nawet powstawania nowych, często przyczynia się człowiek, prowadząc niewłaściwą gospodarkę.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Przeciwdziałania Pustynnieniu również 17 czerwca 1994 r. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały obchody Dnia do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji.

Polecane strony:
http://www.unccd.int/publicinfo/menu.php

18 czerwca obchodzimy Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO. GMO (z ang. genetically modified organisms) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają utworzyć w laboratoriach organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzysty gatunek. Pierwszy organizm GMO został stworzony w 1973 przez Stanley Cohena i Herberta Boyer’a.

W dniu 18 czerwca na całym świecie odbywają się liczne manifestacje, których celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania się organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z GMO. GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.

Święto ryb i wszystkich ludzi z nimi związanych. Święto to zostało ustanowione przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa w 1984 roku, po to, aby uświadomić ludziom, że zasoby naszych wód są ograniczone i tylko dzięki zrównoważonemu ich wykorzystaniu będziemy mogli w przyszłości łowić ryby.

Aż 3/4 łowisk na świecie jest przełowionych. 120 z 200 najpopularniejszych gatunków ryb jest zagrożona wyginięciem. Europa również boryka się z ogromnymi problemami – na 2/3 łowisk, ze względu na zbyt dużą ilość statków, poławia się za dużo ryb. Jeśli dodać do tego nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, które na niektórych łowiskach stanowią niemal 50% wszystkich połowów, sytuacja rybołówstwa prezentuje się w czarnych barwach. W oparciu o te dane naukowe, naukowcy oraz WWF biją na alarm – jeśli nie zmienimy naszego postępowa około 2050 roku możemy bezpowrotnie pożegnać się z najchętniej łowionymi gatunkami ryb.

Polecane strony:
http://www.nietypoweswieta.pl/news/117/Swiatowy-Dzien-Rybolowstwa---27-czerwca.php

"Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha ciebie niż siebie samego"
J. Billlings.

Dzień Psa ustanowili użytkownicy forum psy.pl.

Dzień Psa jest dobrą okazją, by zastanowić się nad tym, jak psy są traktowane w naszym społeczeństwie, czy się po nich sprząta, jak są traktowane podczas sezonu urlopowego. Jeśli masz warunki i marzysz o czworonożnym przyjacielu, pomyśl o adopcji - więcej informacji m.in. na www.adopcje.org. Okres wakacji co roku jest czasem próby dla właścicieli psów. Szczególnie dla tych nowo upieczonych, którzy mają pieska od kilku miesięcy. Zastanawiają się, co zrobić z psem przed wyjazdem na urlop? Latem najwięcej psów trafia do schronisk w całej Polsce. Większość z nich, jeszcze kilka tygodni wcześniej miała kochające rodziny, mieszkała w domu, miała własną miskę, obrożę i smycz.

Co zrobić, kiedy będziemy świadkiem porzucenia psa? Jeśli zobaczymy, że ktoś wyrzuca psa z samochodu, najlepiej spisać numery rejestracyjne pojazdu i złożyć raport na komendzie policji lub w straży miejskiej. Można też zgłosić sprawę w terenowym oddziale Straży dla Zwierząt. Należy pamiętać, że nawet najspokojniejszy pies w tak ekstremalnej i stresującej dla niego sytuacji może być niebezpieczny, dlatego najlepiej zawiadomić najbliższe schronisko dla zwierząt o tym, że w danym miejscu znajduje się bezdomne zwierzę. Jeśli nie wiemy, do którego schroniska zadzwonić, lub nie mamy do niego kontaktu, wystarczy powiadomić o zaistniałej sytuacji gminę, na terenie której przebywa pies. Każda gmina powinna mieć podpisaną umowę ze schroniskiem i sprawą zajmą się osoby do tego upoważnione.

Polecane strony:
http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=wydarzenie&id=4994

W 2001 roku liczba ludzi na świecie wyniosła 6,1 miliarda, w skutek dynamiki wzrostu na poziomie 77 milionów rocznie. Według szacunków ONZ, w 2050 roku nasz glob będzie zamieszkiwać od 7,9 do 10,9 miliardów ludzi, przy czym najtrafniejszą wydaje się być prognoza mówiąca o 9,3 miliardach.

Światowy Dzień Ludnościowy został ogłoszony w 1987 roku przez ONZ dla upamiętnienia narodzin pięciomiliardowego mieszkańca Ziemi (wg obliczeń statystycznych). Jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju. Cele przyświecające proklamowaniu Światowego Dnia Ludnościowego zostały powtórzone w 1994 roku w czasie Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (ICPD, International Conference on Population and Development). Dziesięć lat „nowej ery” zapoczątkowanej konferencją kairską zaowocowało poprawą jakości i dostępu do programów planowania rodziny, bezpiecznego macierzyństwa i szerzej zakrojonymi działaniami na rzecz zapobiegania HIV. Rządy poszczególnych państw przyjęły Program Działania ICPD jako istotny plan realizacji celów rozwoju, a jego postulaty jako kluczowe wytyczne. W postulatach tych znalazły się między innymi: zmniejszenie obszarów ubóstwa, zharmonizowania sytuacji narodów na świecie z dostępnymi zasobami, poprawa statusu kobiet i zapewnienie ogólnego dostępu do ochrony zdrowia reprodukcyjnego, włączając w to planowanie rodziny. Jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że liczba ludności, jej wzrost i dystrybucja, są ściśle powiązane z możliwościami rozwoju, i że działania podjęte w jednym obszarze wspierają działania w innym.

CZY WIESZ ŻE:

  • Około 2,8 mld osób nadal musi przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie!
  • Polska ma około 38 milionów mieszkańców i zajmuje 26 miejsce pod względem ludności na świecie.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został proklamowany przez ONZ w 1994 roku. Obchodzony jest w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987rok) dotyczącego ograniczenia emisji substancji niszczącej warstwę ozonową. Protokół stanowi międzynarodowe porozumienie wykonawcze do Konwencji o Ochronie Warstwy Ozonowej ustanowionej w Wiedniu w 1985roku. ONZ zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów.

CZY WIESZ ŻE?

Warstwa ozonowa to krucha powłokę gazową, która chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować życie na naszej planecie.

Polecane strony:
http://www.fip.elbi.pl/pdf/ozon.pdf