Spis treści

 Przedstawiamy państwu siódmy zestaw pytań VI edycji. Na odpowiedzi czekamy od 26.01.2015r. do 09.02.2015r.

Pytanie pierwsze:
 „Unika suchych borów iglastych i wnętrza dużych lasów. Jako jedyny może chodzić po pniach drzew głową w dół oraz doskonale się wspina, podobnie jak dzięcioły. Potrafi chodzić po spodniej stronie gałęzi, plecami w dół. Robi to w trakcie żerowania, przeszukując korę drzew, latem wydzióbuje owady, a zimą wcześniej ukryte w niej przez siebie nasiona… "Przyroda Polska" Pytanie brzmi o jakiego ptaszka nam chodzi?

Pytanie drugie:
Prosimy w tym pytaniu wyjaśnić nam co to jest zjawisko etiolacji?

Podsumowanie siódmego zestawu pytań VI edycji "Z biegiem Wdy" 26.01-09.02.2015r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze:  
Jest to Kowalik zwyczajny, bargiel (Sitta europaea) 

Odpowiedź na pytanie drugie:
Zjawisko etiolacji to zmiana w budowie anatomicznej i czynnościach fizjologicznych roślin rosnących w ciemności lub w głębokim zacienieniu. Polega na niewytworzeniu przez rośliny chlorofilu w tkankach ze względu na brak światła lub jego ograniczony dopływ. Występuję obecność karotenoidów. Takie rośliny mają wydłużone łodygi, skrócone lub słabo wykształcone liście, są blade, białe oraz znaczna zawartość wody w tkankach.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

  1. Marek z Nisko
  2. Anna z Ślemień
  3. Grzegorz z Iławy
  4. Małgorzata z Rypiny
  5. Tomasz z Czechowic – Dziedzic
  6. Leonard z Bydgoszczy