Spis treści

Przedstawiamy państwu dziewiąty zestaw pytań. Na odpowiedzi czekamy od 11.03.2014r. do 18.03.2014r.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem "Z biegiem Wdy V-9". Prosimy także, żeby mail zawierał kolejność odpowiedzi na pytania,  imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

NAGRODY CZEKAJĄ !!!

Nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pytanie pierwsze: Proszę podać poprawną nazwę pospolitą gatunków drzew i krzewów, które są przedstawione poniżej. Prosimy zachować kolejność odpowiedzi.

A. B. 

C. D.

 

Pytanie drugie: Proszę wymienić chociaż cztery zakazy jakie można wprowadzić na tereny parków krajobrazowych według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04. 2004r.

 

Podsumowanie dziewiątego zestawu pytań V edycji "Z biegiem Wdy" 11.03.-18.03.2014r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze dotyczące znajomości gatunków drzew i krzewów: A. Topola biała (Populus alba L.) B. Dereń świdwa  (Cornus sanguinea L.), C. Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.), D.  Sosna wejmutka  (Pinus strobus L.)


Odpowiedź na pytanie drugie:  W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:

1)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 33) );
2)  umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4)  pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7)  budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

8)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;

9)  likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;

12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

 

 

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

Oto laureaci:

  1. Agnieszka z Gdańska
  2. Joanna z Krakowa
  3. Anna z Włocławka
  4. Michał z Kozienic
  5. Marcin z Krakowa

Serdecznie gratulujemy !!!