STATUT WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Obowiązujący

Załącznik do Uchwały Nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 wrzesnia 2011. Zobacz Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z załącznikiem [PDF]. - do pobrania

§ 1

Wdecki Park Krajobrazowy zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
  5. rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888);
  6. niniejszego statutu.
Attachments:
Download this file (statutwpk2005.pdf)statutwpk2005.pdf192 kB
Download this file (US-4-11-210-z.pdf)US-4-11-210-z.pdf141 kB
Download this file (US-4-11-210.pdf)US-4-11-210.pdf41 kB

(dokumenty uchylone, nieaktualne i nieobowiązujące przedstawiono w formie wpisów przekreślonych - nadal są jednak dostępne w celach poglądowych)

Ustawy i obwieszczenia

Nazwa dokumentu Forma Miejsce ogłoszenia - Metryczka Data ogłoszenia / wejścia w życie Uwagi
Ustwawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tekst ogłoszony (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 ze zmianami) 2004-04-30 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 55) 2020-01-14 Tekst jednolity nie obejmuje art. 144, 148 - 150 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. tekst ogłoszony (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) 2001-10-01 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 1219) 2020-07-09 -
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. tekst ogłoszony (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724) 1997-10-24 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt. tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 638) 2003-06-18 Tekst jednolity nie obejmuje art. 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin tekst ogłoszony (Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94) 2004-05-01 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin. tekst jednolity (Dz.U. 2008 nr 133 poz. 849) 2008-07-25 -
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. tekst ogłoszony (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444) 1992-01-01 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach tekst jednolity (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59) 2011-01-18 -
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. tekst ogłoszony (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 2002-01-01 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne. tekst jednolity (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145) 2012-02-09 -
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. tekst ogłoszony (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335) 1991-10-29 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst jednolity (Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287) 2007-03-13 -
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. tekst ogłoszony (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493) 2007-04-30 -
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. tekst ogłoszony (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) 2008-11-15 -
Ustwawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. tekst ogłoszony (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 ze zmianami) 1999-01-01 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. tekst jednolity (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) 2001-12-13 -
Ustwawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. tekst ogłoszony (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458) 1999-01-01 -
Ustwawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. tekst ogłoszony (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn zm.) 1999-01-01 -
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst ogłoszony (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) 2008-11-15 -
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. tekst ogłoszony (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) 1961-01-01 -
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. tekst jednolity (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071) 2000-10-09 -

Rozporządzenia ministerialne

Nazwa dokumentu Forma Miejsce ogłoszenia - Metryczka Data ogłoszenia / wejścia w życie Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych tekst ogłoszony Dz.U. 2005 nr 41 poz. 395 2005-03-30 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 107 ust. 6
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk. tekst ogłoszony (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 584) 2005-05-10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 107 ust. 7
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic. tekst ogłoszony (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665) 2005-01-05 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 115 ust. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych. tekst ogłoszony (Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2536) 2004-12-15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 108 ust. 9
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. tekst ogłoszony (Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794) 2005-06-14 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 21
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. tekst ogłoszony (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) 2003-09-27 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 art. 61 ust. 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tekst ogłoszony (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 2010-11-15 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 art. 60
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin tekst ogłoszony (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) 2012-02-04 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 48
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt tekst ogłoszony (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) 2011-11-23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 49
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym tekst ogłoszony (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260) 2011-11-23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 120 ust. 2f
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków tekst ogłoszony (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133) 2004-05-01 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 27a ust. 1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną tekst ogłoszony (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765) 2004-05-01 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 50

Obwieszczenia ministerialne

Nazwa dokumentu Forma Miejsce ogłoszenia - Metryczka Data ogłoszenia / wejścia w życie Podstawa prawna
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 tekst ogłoszony M.P. 2012 nr 0 poz. 747 2012-10-17 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 85 ust. 8
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 tekst ogłoszony M.P. 2011 nr 95 poz. 963 2011-10-25 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 art. 85 ust. 8

Siedziba Wdeckiego
Parku Krajobrazowego

siedziba wpk