STATUT WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Obowiązujący

Załącznik do Uchwały Nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 wrzesnia 2011. Zobacz Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z załącznikiem [PDF]. - do pobrania

§ 1

Wdecki Park Krajobrazowy zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
 5. rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888);
 6. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Obszarem działalności Parku jest teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.
 2. Siedzibą Parku jest miejscowość Osie.

§ 3

Park położony jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 4

Park posługuje się logo określonym w załączniku do niniejszego statutu.

§ 5

 1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej „Dyrektorem”.
 2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje pracownik Parku upoważniony przez Dyrektora.

§ 6

Do zadań Dyrektora należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Parku oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z innych ustaw, w tym w szczególności:
 • ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
 • organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
 • współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 • składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład Parku.

§ 7

 1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy pomocy Służby Parku Krajobrazowego.
 2. Strukturę organizacyjną Parku tworzą następujące stanowiska i zespoły stanowisk pracy:
 • Dyrektor;
 • Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku;
 • Zespół do spraw dydaktycznych, promocji i turystyki;
 • Zespół administracyjno-finansowy parku;
 • Straż parku;
 • Dział pomocniczy.
 1. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2 tworzą Służbę Parku Krajobrazowego.
 2. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
 • identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego;
 • informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
 • prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;
 • współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego.

§ 8

Park działa jako jednostka budżetowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 9

Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 10

Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.

§ 11

Nadzór nad działalnością Parku sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki:

 1. Zał. Wzór logo Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Statuty uchylone i projektowane

STATUT WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

(Załącznik do zarządzenia nr 141 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2005 r.) obowiązujący - do pobrania treść wraz z załącznikami.

§ 1

Wdecki Park Krajobrazowy - powołany Rozporządzeniem Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 10, poz.133), zwany dalej „Parkiem" działa na podstawie:

 1.  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148. ze zm.);
 3. rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 11 J/2004, poz. 1888);
 4. niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest miejscowość Osie, a terenem działania obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

§ 3

Strukturę organizacyjną parku krajobrazowego stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 4

Logo Parku jest przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego statutu.

§ 5

Dyrektor Parku:

 1. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz z innych ustaw;
 2. prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą związaną z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku;
 3. współpracuje z instytucjami, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, w sprawach ochrony przyrody Parku;
 4. współpracuje z innymi służbami w zakresie ochrony przyrody Parku.

§ 6

Nadzór nad działalnością parku krajobrazowego sprawuje Wojewoda Kujawsko -Pomorski.

STATUTWDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

z dnia ...../2004

§ 1

Wdecki Park Krajobrazowy powołany rozporządzeniem Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 roku ( Dz. U. Woj. Bydgoskiego Nr 19, poz. 133), stanowi obszar chroniony ze względu na jego wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.

§ 2

Siedzibą Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest miejscowość Osie, a terenem jego działania obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

§ 3

Główne cele Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

 

 1. Zachowanie w krajobrazie wszelkich elementów decydujących o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz popularyzowanie i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 2. Stworzenie dogodnych warunków dla ochrony zasobów, tworów i składników środowiska przyrodniczego a w szczególności:
 • istniejących i projektowanych form ochrony przyrody;
 • walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych;
 • siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
 • obszarów wodno – błotnych i wód powierzchniowych ;
 • zapewnienia warunków dla realizacji funkcji dydaktycznej Parku;

§ 4

Podstawowe zadania Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

 1. Koordynowanie w formie uzgodnień działalności na terenie Parku jednostek państwowych, spółdzielczych organizacji społecznych oraz innych osób fizycznych i prawnych
 2. Organizowanie działalności naukowej i dydaktycznej.
 3. Dokonywanie ocen stanu przyrody oraz identyfikowanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Sporządzanie planu ochrony dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
 5. Wydawanie wytycznych i ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Gromadzenie i opracowywanie informacji o stanie środowiska oraz sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej wszystkich form ochrony przyrody oraz ich aktualizowanie.
 7. Określanie sposobów eliminacji lub minimalizacji zagrożeń przyrodniczych oraz zakresu udostępniania obszarów objętych ochroną prawną dla celów naukowych i dydaktycznych.
 8. Kontrolowanie zgodności działań na terenie Parku z planami zagospodarowania przestrzennego, rozporządzeniem w sprawie WPK, planem ochrony parku i statutem.
 9. Popularyzacja idei ochrony przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

§ 5

Szczegółowe zasady gospodarowania na terenie parku krajobrazowego i otuliny ustala Plan Ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

§ 6

 1. Działalnością Wdeckiego Parku Krajobrazowego kieruje dyrektor, który odpowiada za należytą organizację, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego powołuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody.

§ 7

Do zadań Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego należy:

 1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych zgodnie z rozporządzeniem o utworzeniu Parku ;
 2. organizacja działalności naukowej i dydaktycznej na terenie Parku;
 3. wydawanie, z upoważnienia wojewody , decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody;
 4. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z organami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
 5. składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

§ 8

Organem opiniodawczo – doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze parku krajobrazowego jest rada Parku, którą powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wniosek dyrektora Parku.

§ 9

 1. Dyrektor Parku Krajobrazowego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, w stosunku do Służb Parku Krajobrazowego.
 2. Dyrektor ustala strukturę organizacyjną Służby Parku Krajobrazowego.
 3. Dyrektor może udzielać pracownikom Służby Parku Krajobrazowego pełnomocnictw do składania w jego imieniu oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych.

§ 10

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego mają prawo do bezpłatnego umundurowania na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 11

Pracownik Służby Parku Krajobrazowego ma prawo do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentów pozwalających na ustalenie tożsamości – zwraca się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie tożsamości.

§ 12

Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:

 1. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
 2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
 3. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych i kulturowych;
 4. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego;
 5. informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
 6. prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego.
 7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego.

§ 13 

Wdecki Park Krajobrazowy jest państwową jednostką budżetową, objętą budżetem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

§ 14

Gospodarka finansowa Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest prowadzona na zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 15

Nadzór nad działalnością Parku Krajobrazowego sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

§ 16

Zobowiązuje się właściwe organy administracji rządowej w województwie do współdziałania z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.

§ 17

Z dniem podpisania niniejszego Statutu tracą moc przepisy Statutu poprzedniego.

Attachments:
Download this file (statutwpk2005.pdf)statutwpk2005.pdf192 kB
Download this file (US-4-11-210-z.pdf)US-4-11-210-z.pdf141 kB
Download this file (US-4-11-210.pdf)US-4-11-210.pdf41 kB