Regulamin konkursu plastycznego

pt. „W harmonii z przyrodą”- V edycja”

 1. Organizator
 • Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
 1. Cele konkursu
 • Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
 • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
 • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.
 1. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

a)      klasy „0”

b)      klasy I –III szkoły podstawowej

c)      klasy IV- VI szkoły podstawowej

d)     klasy I-III gimnazjum

e)      szkoła średnia

 • Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu (prac przestrzennych nie przyjmujemy)
 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
 • Prace bez opraw,
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych,
 • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

a)      dane osobowe autora oraz wiek,

b)      adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,

c)      imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę,

d)     prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami,

 • Osoby biorące udział w konkursie „W harmonii z przyrodą” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami).
 1. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką Wiśniewską, nr telefonu 52 33 29 486.
 2. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 27 listopada 2015 r., na adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą” (prace można dostarczać osobiście).
 3. W skład jury wchodzą:  pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pracownicy Nadleśnictwa oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
 4. Czas trwania konkursu: od 10 września do 27 listopada 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wpk.org.pl. w dniu 15 grudnia. Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
 5. Uwagi dodatkowe:

a) prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

b) niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane,

c) prace przechodzą na własność organizatora,

d) rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.

e) jedna osoba może wykonać 1 pracę.