Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem. Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny. Zeutrofizowane, w końcowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczającymi bagnami, lasami i przepływającą przez nie Sobińską Strugą stwarzają dogodne warunki lęgowe wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, takich jak: żuraw, łabędź niemy i krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, bielik, bąk, rybołów wiele innych.

Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle cennymi elementami są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki.Na szczególną uwagę uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywające niemal całą powierzchnię wody.

Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy Dury położony jest 4 km na północ od Osia w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są też: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta, oraz rzadkie gatunki turzyc.

Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpływowego, zasilanym przez wody podziemne i opady atmosferyczne.Zlewnia bezpośrednia jeziora porośnięta jest zwartym kompleksem leśnym dochodzącym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czystości. 

Rezerwat "Jezioro Łyse"

Typ rezerwatu: torfowiskowy, częściowy
Data utworzenia: 29 marca 2006
Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 24/2006 Wojewody Kuj. - Pom. z dnia 21 lutego 2006
Powierzchnia: 20,26ha
Cel ochrony: Celem ochrony w rezerwacie jest zabezpieczenie i zachowanie cennych ekosystemów wodno - błotnych (z zespołem mszarnym przygiełki białej) i boru bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin np. torfowce, rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy.