Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny. Zeutrofizowane, w końcowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczającymi bagnami, lasami i przepływającą przez nie Sobińską Strugą stwarzają dogodne warunki lęgowe wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, takich jak: żuraw, łabędź niemy i krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, bielik, bąk, rybołów wiele innych.

Typ rezerwatu: faunistyczny, częściowy
Data utworzenia: 1968
Podstawa prawna: Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 4 listopada 1968r. (M.P. nr 49, poz. 340 z 1968r.)
Powierzchnia: 88,52ha
Cel ochrony: Celem ochrony jest zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych i żerowisk ptaków błotnych i wodnych. Rezerwat został utworzony w celu objęcia ochroną bogatych stanowisk, zarówno pod względem skałdu gatunkowego jak i liczebności poszczególnych populacji ptactwa wodnego i błotnego.