Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpływowego, zasilanym przez wody podziemne i opady atmosferyczne.Zlewnia bezpośrednia jeziora porośnięta jest zwartym kompleksem leśnym dochodzącym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czystości. 

Typ rezerwatu: wodny, częściowy
Data utworzenia: 2001
Podstawa prawna: Rozporzadzenie nr 279/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114. poz. 492 z późn. zm.).
Powierzchnia: 159,78ha
Cel ochrony: Celem ochrony jest cenny pod względem naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych ekosystemu jeziora Piaseczno.