WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY realizuje przedsięwzięcie grantowe „WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY – PARK ZMYSŁÓW”, finansowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

Prezentowany plan przedsięwzięcia grantowego ma na celu zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego (CCOP) oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami. Niniejszy plan umożliwia stworzenie dogodnych warunków dla OzN by mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej jaką proponuje WPK w myśl zasady równości szans i niedyskryminacji. Prace będą polegać na niwelowaniu barier zapewniając możliwość swobodnego i komfortowego poruszania się po terenie CCOP oraz korzystanie z tramwaju wodnego z którego prowadzone są zajęcia na Zalewie Żurskim.

Zaplanowano zakup platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych, a także pomostu/platformy pływającej umożliwiającej wsiadanie i wysiadanie z tramwaju wodnego. Rozwiązania te są niezbędne do zwiększenia dostępności obiektów parku. Aby umożliwić korzystanie z oferty edukacyjnej WPK osobom niewidzącym i niedowidzącym zaplanowano przekazanie podstawowych informacji za pomocą zapisu Braille'a. Osoby niedosłyszące oraz głuche będą miały możliwość uczestniczyć w spotkaniach z udziałem tłumacza języka migowego oraz z wykorzystaniem odbiorników typu beacon. Dla osób z innymi ograniczeniami będzie możliwość zwiedzania wytyczonych szlaków z wykorzystaniem audioprzewodnika.

Poza fizycznym udostępnieniem obiektów WPK istotnym elementem przedsięwzięcia jest organizacja dedykowanych spotkań edukacyjnych, które opierając się na tematyce przyrodniczej będą skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i osób starszych. W tym celu wykorzystane zostaną już istniejące ścieżki edukacyjne umożliwiające poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. W celu poprawy samopoczucia, rozwoju intelektu, a także zwiększenia sprawności motorycznej osób z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi zaplanowano atrakcyjne zajęcia nastawione na wykorzystanie zmysłów dotyku, zapachu i dźwięku. Ponadto zaplanowano zajęcia z sensoplastyki, które korzystnie wpłyną na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, ze sprzężeniami niepełnosprawności, autyzmem oraz zaburzeniami i deficytami rozwoju.

Podjęte rozmowy z organizacjami stowarzyszającymi OzN pokazują potrzebę dodatkowych spotkań w otoczeniu natury, gdzie różnego rodzaju niepełnosprawności z czynników dyskryminujących staną się czynnikami zbliżającym ludzi umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów. Aby zwiększyć predyspozycje pracowników WPK do współpracy z OzN uwzględniono szereg kursów i szkoleń z zakresu pomocy i komunikacji z osobami niepełnosprawnym, jak na przykład kurs języka migowego oraz kurs pierwszej pomocy. Potencjał planowanych zajęć warsztatowych zostanie zwiększony poprzez szkolenia dla pracowników parku z zakresu terapii zajęciowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, jak np. czy kurs terapii behawioralnej. Całokształt streszczonych powyżej działań ma na celu wspomaganie integracji OzN z otoczeniem, stworzenie okazji do uczestnictwa w życiu społecznym oraz uniknięcie psychologicznych konsekwencji izolacji.

Wartość grantu: 519 995 PLN

logotyp Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logotyp Fundusze Europejskie