Projekt polega na inwestycji w infrastrukturę związaną z edukacyjną misją statutowa na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W jego ramach zakupione i posadowione zostaną 4 infokioski, z oprogramowaniem edukacyjnym i informacyjnym. Nagrany zostanie film promujący Park jako miejsce związaną z historią IIRP, ukazujący miejsca związane z inwestycjami i planami ówczesnych władz, walkami w czasie kampanii wrześniowej, walkami partyzanckimi, oraz zniszczeniami dokonanymi przez wycofującą się armię niemiecką.

Wnioskodawca zamierza wydać zeszyty edukacyjne oraz na ich podstawie zorganizować warsztaty dla nauczycieli z regionu, na których poruszana będzie tematyka edukacji przyrodniczej w szkołach,oraz wykorzystywaniu terenów chronionych do tego celu.

Kolejnym etapem jest opracowanie informatora, co będzie przebiegało dwuetapowo:

    • gromadzenie materiałów archiwalnych - kwerenda archiwum w Bydgoszczy i Toruniu
    • redagowanie tekstu, gromadzenie dokumentacji fotograficznej, skład 

Następnie informator zostanie wydrukowany w nakłądzie 4000 sztuk, na jego podstawie powstanie również ulotka promocyjna. Dzięki temu powstanie aktualny informator „Szlaki Turystyczne WPK” mający na celu poszerzenie i uaktualnienie oferty turystycznej WPK.

Nastepnym etapem jest wykonanie ław drewnianych z zadaszeniem, jako punkty rekreacyjne na szlakach turystycznych.

Nastapi oznakowanie szlaków ujętych w projekcie:

    • Wyznakowanie szlaku im. Bernarda Sychty 56 km
    • Wyznakowanie szlaku o roboczej nazwie „Szlak Polskiej Drogi” 40 km

Jak wspomniano wcześniej projekt jest zlokalizowany na obszarze Natura 2000 obszar ujęty w ramach dyrektywy ptasiej (obszar PLB026), Parku Krajobrazowego, Rezerwatu Przyrody „Jezioro Ciche” oraz Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” co pokazuje jak wysoka jest ranga przyrodnicza obszarów objętych projektem. Mnogość gatunków zarówno roślin jak i zwierząt – zwłaszcza ptaków ujętych w Dyrektywie ptasiej UE, wskazuje na celowość wykorzystania tego miejsca jako wzorcowego do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Wybór Projektu do realizacji był konsekwencją dokonanej analizy wariantowej Inwestycji.

Celem proejktu jest wzrost ilości turystów oraz odpowiednie pokierowanie ruchem turystycznym na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Jako cel wnioskodawca stawia sobie również rozwój turstyki historycznej. Spełnienie tych celów będize mozliwe dzięki oznakowaniu szlaków turystycznych oparteych o liczne rezerwaty.

Oznakowanie szlaków turystycznych, oraz nagranie filmu o biorących swoją genezę w działaniach podejmowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego – budowa elektrowni wodnych (Elektrownia wodna „Żur”, Elektrownia wodna „Gródek”), budowa dróg szybkiego ruchu (zadanie nieukończone przez wybuch II Wojny Światowej) pozwolą przybliżyć stronę historyczną, kulturową Parku w oparciu o przyrodnicze aspekty wynikające z opisywanych działań –zmiana gatunkowa fauny i flory będąca skutkiem utworzenia Zalewów Żurskiego i Gródeckiego, prace ziemne przygotowawcze do budowy sieci dróg i mostów oraz ruiny wysadzonego mostu

Szlaki turystyczne proponowane w projekcie wytyczone zostały w ten sposób aby turysta zainteresowany poznaniem przyrody mógł obcować z wszelkimi formami przyrody począwszy od faktu, że szlaki zlokalizowane są na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego, obszarach Natura 2000 w dyrektywie ptasiej – obszar „Bory Tucholskie” i siedliskowej „Sandry Wdy”, poprzez fakt przebiegu przy rezerwatach „Jezioro Piaseczno”, „Dury” i „Rezerwat Brzęków im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie”, a na użytkach ekologicznych skończywszy.

Projekt będzie realizowany w 100% na obszarze NATURA 2000 – obszar ten jest częścią największej ostoi w kraju - obejmująca niemal cały kompleks leśny Borów Tucholskich, na który składa się mozaika siedlisk leśnych (głównie borowych), terenów otwartych oraz jezior i dolin rzecznych. Jest to najważniejsza ostoja lęgowa w Polsce dla gągoła, nurogęsi, żurawia, zimorodka i lelka. Teren ten jest również istotny dla szeregu cennych ptaków leśnych i wodnych. Zachodnia część ostoi pełni ważną rolę dla migrujących żurawi oraz zimujących łabędzi krzykliwych. Skierowanie edukacji na trasę wodną wzdłuż szlaków pozwoli na utrzymanie istniejących warunków siedliskowych poprzez skierowanie ruchu turystycznego i edukacyjnego w strefę w której przebywanie nie jest szkodliwe dla gniazdujących tam gatunków ptactwa wodno-błotnego i drapieżników.

Wykonanie małej infrastruktury turystycznej w postaci ław drewnianych z zadaszeniem wzdłuż tras przy których będą posadowione tablice informacyjne ma na celu zachęcenie turystów przebywających na terenie Parku do poruszania się proponowanymi ciągami turystycznymi co ma na celu rozładownie ruchu turystycznego który na dzień dzisiejszy skupiony jest wokół miejscowości Tleń. Równomierne rozłożenie ruchu turystycznego korzystnie wpłynie na wzrost stabilności populacji gatunków chronionych przepisami wspólnotowymi i krajowymi.