Projekt „Wdecki Park Krajobrazowy – turystyka bez barier”
sfinansowany  i realizowany jest w ramach projektu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 
pt. Turystyka Dostępna 1.0. - projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Dostępność ponad barierami".

CEL GŁÓWNY

Dostosować ofertę turystyczną okolic Tlenia do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wytyczenie tras spacerowo-krajobrazowych, opisanie ich przebiegu, atrakcji, stopnia trudności i dostępności. Oferta ma być skierowana do wszystkich grup odbiorców uwzględniając potrzeby różnych grup OZN, tak aby mogli korzystać z walorów przyrodniczych okolic Tlenia, Wdy, jeziora Mukrza i Zalewu Żurskiego na równi z pozostałymi uczestnikami. Główny nacisk jest położony na integracyjny charakter adaptacji mający na celu likwidację "gettoizacji" oferty turystycznej poprzez tworzenie jej tylko dla grupy docelowej, sprawiając wrażenia niepełnowartościowej, okrojonej, uszczuplonej względem tej przygotowanej dla turysty bez szczególnych potrzeb. Stworzenie takiej oferty pozwoli przyjmować i obsługiwać grupy mieszane składające się z różnych osób – zarówno tych ze szczególnymi potrzebami jak i pozostałych, co wzmocni uniwersalność przygotowanej przez park oferty. Likwidacja bariery w postaci braku dostępu do plenerowego miejsca warsztatowo-prelekcyjnego wraz z ogniskiem pozwoli na udział wszystkich w zajęciach których scenariusze przewidują aktywność w tym obszarze oraz w spotkaniach integracyjnych po zajęciach.

Beneficjentami będą WSZYSTKIE osoby OZN (z niepełnosprawnościami ruchowymi, z dysfunkcją ruchu oraz z osób z niepełnosprawnościami umysłową intelektualnymi).

Innowacyjność grantu

Grant zakład stworzenie integracyjnej oferty turystycznej mającej na celu umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z tej samej oferty co pozostali korzystający z walorów Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Większość obecnych na rynku rozwiązań tworzy opcję dla niepełnosprawnych i dla reszty, co w naszym odczuciu prowadzi do wrażenie uboższej oferty dla niepełnosprawnych. Ważnym elementem będzie opracowanie ulotek wykorzystujące nowatorską metodę "easy-to-read". Ulotki zawierające grę terenową w formie "Questingu" to doskonała metoda poznawania przyrody i  zdobywania wiedzy poprzez zabawę.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Diagnoza sytuacji obiektu

Wdecki Park Krajobrazowy jest ciekawym i niezwykle bogatym w atrakcje miejscem. To miejsce które zachwyca bogactwem fauny i flory. Chcąc podzielić się jego urokami pracownicy parku nieustannie dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W celu eliminacji barier i zwiększenia dostępności realizowany jest projekt Wecki Park Krajobrazowy – Park Zmysłów. Jednakże podczas jego realizacji nasunęły się nowe pomysły na zwiększenie dostępności turystycznej. W wyniku analizy zauważono, że na szlakach turystycznych na terenie WPK brak jest tablic informacyjnych dla osób z dysfunkcją. Ustawienie trzech tablic z audiodeskrypcją byłoby znacznym udogodnieniem. „Audiodeskrypcja to werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją” – taką definicję audiodeskrypcji zawiera Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 25 marca 2011 roku. Informacje zawarte na tablicach pozwolą na dobre zorientowanie się w terenie i otrzymanie informacji o szlaku turystycznym.

Mając na celu urozmaicenie oferty turystycznej przy Czynnym Centrum Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego powstało miejsce na zewnątrz budynku przygotowanie na prelekcje i festyny wraz z miejscem na ognisko. Kluczowym problemem stanowiącym barierę dla osób z niepełnosprawnością jest strome podejście na wyznaczony plac oraz wąska furtka będąca barierą nie do pokonania dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Rozwiązaniem byłoby opracowanie projektu i wykonanie stałego podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zakup i montaż nowej szerszej i dostosowanej dla niepełnosprawnych furtki.

Formą turystyki i edukacji bezobsługowej jest questing. Uczestnicy nie są ograniczeni czasem, ani kolejnością wykonania zadań. Ten typ zwiedzania Wdeckiego Parku Krajobrazowego idealnie sprawdza się u osób bez niepełnosprawności i cieszy się coraz większą popularnością. Mając na uwadze turystykę dostępną dla wszystkich rozwiązaniem byłoby zaplanowanie materiałów promocyjnych zawierających zadania do wykonania również dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest zamówienie materiałów w kilku wersjach, z dostosowaniem dla osób: słabo widzących, ograniczonych ruchowo oraz ograniczonych intelektualnie.

Kolejnym elementem stanowiącym problem Wdeckiego Parku w dostępności turystycznej jest brak udogodnień dla osób słabo słyszących. W celu eliminacji barier znacznym ułatwieniem byłoby posiadanie pętli indukcyjnej. Na parterze budynku CCOP WPK znajduję się informacja turystyczna. Poprzez brak pętli indukcyjnej osoby z niepełnosprawnością słuchu nie otrzymują pełnej informacji turystycznej ponieważ barierą jest problem w komunikacji.

Na podstawie danych zawartych w formularzach oferty edukacyjno – turystycznej prowadzonych w ramach projektu Wdecki Park Krajobrazowy – Park Zmysłów, w których udział brały osoby z niepełnosprawnością (przynajmniej jedna osoba w grupie) Od początku projektu (15.09.2022r) przeprowadzono 81 zajęć dla 1985 uczestników jako etap I w którym pracownicy parku prowadzą zajęcia wyjazdowe, jako wprowadzające do zajęć wiosenno-letnich. Natomiast w części wiosenno-letniej zaplanowano 35 zajęć dla 1017 osób w ramach dofinansowanych pobytów we Wdeckim Parku Krajobrazowym.