Ścisły rezerwat wodno - torfowiskowy, położony jest 4 km na północ od Osia w pobliżu drogi Osie – Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami.

Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są również: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc.