Rada Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).

Do zadań rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:                                                                                                                                                 

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;                                                                       

2) opiniowanie projektu planu ochrony;                                                                                                                                                                                                       

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;                                                                                                                             

4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody,  edukacji, turystyki i rekreacji. 

Członków rady zespołu parków powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Imienny wykaz składu rady Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołanej Uchwałą nr 20/635/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. na lata 2016-2021:

 1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 2. Mirosław Grzyb
 3. dr. inż. Andrzej Kapusta
 4. dr Mirosław Tomasz Karasiewicz
 5. dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska
 6. dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
 7. dr Lucjan Rutkowski
 8. Jerzy Aleksandrowicz
 9. Zbysław Budzyński (+2018)
 10. Tomasz Czarnecki
 11. Alfreda Duszyńska (+2017)
 12. Iwona Karolewska
 13. Bogusław Puchowski
 14. Anna Rożek
 15. Andrzej Tarnawski
 16. Wiesław Bagiński
 17. Adam Banaszak
 18. Anna Baranowska
 19. Sławomir Filip
 20. Wojciech Chwilczyński