Rada Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).

Do zadań rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:                                                                                                                                                 

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;                                                                       

2) opiniowanie projektu planu ochrony;                                                                                                                                                                                                       

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;                                                                                                                             

4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody,  edukacji, turystyki i rekreacji. 

Członków rady zespołu parków powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Imienny wykaz składu rady Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą powołanej Uchwałą nr 3/110/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. :

 1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 2. Mirosław Grzyb
 3. dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
 4. dr inż. Andrzej Kapusta
 5. prof. dr hab. Tomasz Karasiewicz
 6. dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska
 7. dr Lucjan Rutkowski
 8. prof. dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz
 9. dr Michał Targowski
 10. Józef Szydłowski
 11. dr Daria Danecka
 12. Karol Pawlicki
 13. Stanisław Miłkowski
 14. Jerzy Aleksandrowicz
 15. prof. Włodzimierz Meissner
 16. Iwona Karolewska
 17. Adam Banaszak
 18. Elżbieta Adamowska
 19. Kuba Puchowski
 20. dr inż Adam Oler