Rezerwat położny jest na południowym krańcu zwartego kompleksu leśnego Borów Tucholskich. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, na którą składają się wysokie strome zbocza, niewielkie doliny z wcięciami erozyjnymi oraz część równiny zalewowej. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie grądu zboczowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych. 

Poza grabem (Carpinus) w drzewostanie przeważają buki (Fagus) i dęby (Quercus). W warstwie krzewów  zaobserwować można bez koralowy (Sambucus racemosa), jarzębinę (Sorbus), leszczynę (Corylus) oraz trzmielinę (Euonymus). Wczesną wiosną w runie dominuje barwinek pospolity (Vinca minor) oraz konwalia majowa (Convallaria majalis). Latem w warstwie runa rosną: bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), jasnota plamista (Lamium maculatum), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), przytulia wonna (Galium odoratum), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) oraz szczawik zajęczy (Oxalis acetosella). W wielu miejscach w rezerwacie pojawia się niecierpek wielokwiatowy (Impatiens parviflora), który jest gatunkiem inwazyjnym.

W 2015 r. Nadleśnictwo Dąbrowa utworzyło ścieżkę dydaktyczną pn. „Grabowiec” o długości ok. 1,5 km. Ścieżka prowadzi po granicy rezerwatu i zaopatrzona jest w bogatą infrastrukturę oraz treści merytoryczne poruszające zagadnienia dot. leśnictwa, łowiectwa a także z zakresu ochrony przyrody.

Rodzaj rezerwatu leśny
Data uznania 23.09.1997 r.
Powierzchnia 27,38 ha
Położenie administracyjne gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Cel ochrony Zachowanie grądu zboczowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych.