Rezerwat położony jest w obrębie zwartego kompleksu leśnego zarządzanego przez PGL LP Nadleśnictwo Toruń. Centralną część rezerwatu stanowi śródleśne torfowisko, które w 2009 roku ze względu na swoje wysokie walory przyrodnicze i różnorodność biologiczną zostało ujęte w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk (SOO). Obszar o powierzchni 5,27 ha i nazwie Torfowisko Linie (PLH 040020). 

Obiekt został uznany za niezwykle cenny, ponieważ znajduje się tu jedyne na Niżu Polskim i trzecie w kraju stanowisko brzozy karłowatej (Betula nana), która jest reliktem glacjalnym. Torfowisko otaczają zarośla wierzbowe, lasy olszowe, grąd oraz bory sosnowe i mieszane. . Występują tu takie gatunki roślin jak: bagno zwyczajne (Rhododendron tomentosum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), wątlik błotny (Malaxis paludosa) i bobek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata).

Największym zagrożeniem dla rezerwatu jest sukcesja roślinności drzewiastej, niewłaściwy skład gatunkowy drzewostanów oraz obniżenie lub podwyższenie poziomu wód gruntowych.

Od 2006 roku na terenie rezerwatu prowadzone są interdyscyplinarne i eksperymentalne badania ekosystemu torfowiska mające na celu wyjaśnienie zależności zachodzących pomiędzy głębokością zalegania wody gruntowej na torfowisku a elementami meteorologicznymi, takimi jak opad atmosferyczny, temperatura oraz wilgotność powietrza. Torfowisko testowane jest także pod kątem wrażliwości na zmiany klimatyczne.

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Data uznania 08.08.1956 r.
Powierzchnia 12,70 ha
Położenie administracyjne gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Cel ochrony Zachowanie śródleśnego torfowiska z jedynym stanowiskiem brzozy karłowatej (Betula nana) na niżu środkowo-europejskim.