Rezerwat położony jest w sąsiedztwie rezerwatu „Ostrów Panieński” i chroni drzewostan łęgowy o charakterze naturalnym. W całości leży na obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły (PLH 040003). 

Pomimo, iż dominującym zespołem leśnym rezerwatu jest łęg jesionowo-wiązowy, w drzewostanie pojawiają się gatunki charakterystyczne dla siedlisk grądowych: lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab zwyczajny (Carpinus betulus), klon jawor (Acer pseudoplantus) oraz klon pospolity (A. Platanoides), co świadczy o powolnym grądowieniu siedlisk. W drzewostanie występują także takie gatunki jak: czeremcha zwyczajna (Padus avium), klon polny (A. campestre), wiąz górski (Ulmus glabra), wiąz pospolity (U. minor) oraz wiąz szypułkowy (U. laevis). Warstwę krzewów tworzą: bez czarny (Sambucus nigra), dereń świdwa (Cornus sanguinea), kalina koralowa (Viburnum opulus), szakłak pospolity (Rhamnus cathartica) oraz trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus).

Wczesną wiosną w runie zaobserwować można jedynie zawilca żółtego (Anemone ranunculoides). Później zakwitają: ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), złoć żółta (Gagea lutea) i mała (Gagea minima), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), jasnota biała (Lamium album) i jasnota purpurowa (Lamium purpureum). Latem spotkać możemy takie rośliny jak: czartwa pospolita (Circaea lutetiana), czyściec leśny (Stachys sylvatica), gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum), jeżyna popielica (Rubus caesius), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), perz psi (Elymus caninus), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) oraz przytulia czepna (Galium aparine). Z kolei jesienią pojawia się nawłoć późna (Solidago gigantea). Innymi wartymi uwagi gatunkami są: konwalia majowa (Convallaria majalis) oraz kruszyna pospolita (Frangula alnus), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), krwawnik wierzbolistny (Achillea salicifolia) oraz wyżpin jagodowy (Silene baccifera). Na uwagę zasługuje także występowanie na omawianym obszarze grzyba – czasznicy olbrzymiej (Calvatia gigantea).

Rodzaj rezerwatu florystyczny
Data uznania 29.12.1998 r.
Powierzchnia 34,42 ha
Położenie administracyjne gmina Chełmno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Cel ochrony Zabezpieczenie i zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów łęgowych o charakterze naturalnym.