Rezerwat obejmuje malowniczo usytuowany śródleśny jar, którego dnem płynie okresowo wysychający strumień z licznymi zakolami o nazwie Czerwona Woda.

W rezerwacie, na stromych zboczach i podnóżach jaru, wykształciły się dobrze zachowane grądy zboczowe. Wielowarstwowy drzewostan tworzy głównie lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab zwyczajny (Carpinus betulus), dąb szypułkowy (Quercus robur), klon zwyczajny (Acer platanoides), wierzba biała (Salix alba), wiąz górski (Ulmus glabra) i olsza czarna (Alnus glutinosa). Powalone pnie i konary drzew tarasują dno jaru i przyczyniają się do powstania lokalnych niewielkich bystrzy. W dobrze rozwiniętej warstwie krzewów najliczniej występuje leszczyna (Corylus avellana), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus) oraz dereń świdwa (Cornus sanguinea). Wczesną wiosna w warstwie runa poza masowo kwitnącą śnieżyczką przebiśnieg (Galanthus nivalis) dominują: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), kokorycz pusta (Corydalis cava), miodunka ćma (Pulmonaria obscura)  oraz kopytnik pospolity (Asarum europaeum). Latem zaobserwować można takie rośliny, jak: czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), jasnota plamista (Lamium maculatum) oraz łoczyga pospolita (Lapsana communis). W tym okresie w rezerwacie przeważa pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), w jego granicach obficie kwitnie nawłoć (Solidago).

W rezerwacie na uwagę zasługują chronione gatunki grzybów np. sromotnik bezwstydny oraz pospolite nie objęte ochroną: borowik ponury, pieczarka i koźlarz pomarańczowo-żółty. Poza tym teren rezerwatu jest ostoją i miejscem bytowania m.in. saren i dzików a także lisów, borsuków oraz kun.

Rodzaj rezerwatu florystyczny
Data uznania 24.12.1996 r.
Powierzchnia  2,76 ha
Położenie administracyjne gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Cel ochrony Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkiego w północnej Polsce stanowiska śnieżyczki przebiśnieg