Rezerwat jest cennym obiektem do badań naukowych, gdyż analiza osadów zgromadzonych w rynnie jeziornej pozwala rekonstruować historię rozwoju poszczególnych komponentów środowiska Doliny Dolnej Wisły w ciągu ostatniego zlodowacenia.

Zagłębienie rynnowe w obszarze rezerwatu wypełnione jest wodą, która tworzy Jezioro Fletnowskie. Lustro wody leży na poziomie 25,4 -25,8 m n.p.m.; dno niecki jeziornej wypełniają osady organogeniczne o miąższości około 10 metrów.

W otoczeniu jeziora znajdują się bagna i torfowiska oraz drzewostan z przewagą olszy czarnej (Alnus glutinosa) i brzozy omszonej (Betula pubescens). Na wodach jeziora oprócz rzęsy drobnej (Lemna minor) występuje także rzęsa trój rowkowa (Lemna trisulca). Brzegi jeziora obficie porasta pałka (Typha sp.). Cechą charakterystyczną jeziora jest pło nazywane zamiennie spleją. Tworzy go warstwa roślin torfowiskowych występujących na wodzie w formie zarastającego brzegu lub pływających wysp, powstałych w wyniku odrywania się brzegów mszarów torfowiskowych. Występowanie pła świadczy o zarastaniu zbiornika wodnego i tworzeniu się trzęsawiska. Latem warstwę runa stanowią: bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), poziomka pospolita (Fragaria vesca), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), sałatnik leśny (Mycelis murali), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) oraz świerzbnica polna (Knautia arvrnsis).

Rodzaj rezerwatu krajobrazowy
Data uznania 07.02.1996 r.
Powierzchnia 25,21 ha
Położenie administracyjne gmina Dragacz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Cel ochrony Zachowanie unikatowej pod względem geomorfologicznym rynny jeziora Fletnowskiego przecinającej południkowo Basen Grudziądzki.