Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub dla ochrony określonych ekosystemów, mogą to być: torfowiska, bagna, zadrzewienia, zakrzaczenia, jary, wąwozy, zbocza kserotermiczne, łąki, pastwiska itp.

Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego utworzono ponad 90 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 100 ha., w większości są to bagna, pozostałą część stanowią pastwiska.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Wykaz użytków ekologicznych na terenie ZPKChiN59 kB