1. Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł  Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 100%

W ramach dofinansowanie przeprowadzono zajęcia dla 666 dzieci. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: "Znaczenie korytarzy ekologicznych dla zachowania bioróżnorodności", "Gospodarka rybacka (podstawy)" oraz "Przyroda terenów rolniczych".

2. Czynna ochrona przyrody gatunków kserotermicznych

Kwota dofinansowania: 66.799,70 zł  Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 80 %

Lata „biernej ochrony” bez ingerencji człowieka doprowadziły niemal do wyginięcia objętych ochroną rezerwatową roślin kserotermicznych. Stąd w celu poprawy i przywrócenia panujących niegdyś warunków przyrodniczych rozpoczęto czynną ochronę rezerwatów polegają na ręcznym koszeniu muraw i wypasie zwierząt. Przywrócenie chowu rodzimych ras owiec wrzosówek i świniarek oraz ich wypasanie w rezerwatach kserotermicznych „Ostnicowe Parowy Gruczna” oraz „Zbocza Płutowskie” przyczynia się do ochrony roślinności kserotermicznej oraz promocji rodzimych ras zwierząt gospodarskich. W wyżej wymienionych rezerwatach na obecnym etapie sukcesja roślin niepożądanych została znacznie ograniczona, a jej dalszy przebieg i intensywność będą warunkowały podejmowane działania.

Podejmowane w ostatnich latach działania polegające na wykaszaniu i odkrzaczaniu wymagają podjęcia dalszych kroków mających na celu odtworzenie siedlisk kserotermicznych, a co za tym idzie, umożliwienie utrzymania na tym terenie występujących jeszcze gatunków i powrotu zanikłych, rzadkich gatunków motyli, takich jak m.in.: modraszek adonis Polyommatus bellargus i przeplatka cinksia Melitaea cinxia.

W sezonie wegetacyjnym od 1 maja do 31 października 2019 r. na terenie muraw kserotermicznych na części planowanego do ustanowienia użytku ekologicznego „Murawy Gruczna” prowadzony był wypas owiec.          

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano:

  • zakup paśników (3 szt.),
  • zakup agrowłóknina do okrywania stogów słomy,
  • zakup kosy spalinowej z osprzętem, pilarki oraz włóki,
  • zakup materiałów eksploatacyjnych do pilarek, kos itp.,
  • zakup materiałów do budowy dwóch wiat,
  • zakup lizawek dla owiec,
  • sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec,
  • przetarcie drewna oraz wykonanie dwóch wiat dla owiec,
  • strzyżenie owiec.

W ramach środków własnych zrealizowano:

  • wydano informator nt. „Czynnej ochrony roślinności ciepłolubnej nad Dolną Wisłą”