Założenia projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  

1. Edukacja ekologiczna

 Modernizacja i wyposażenie ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Chrystkowie oraz stały monitoring online gniazda bociana białego. Zakup infokiosków, organizacja terenowych warsztatów przyrodniczych dla społeczności lokalnej, zakup rowerów i budowa schronu dla rowerów w Grucznie.  

2. Ochrona przyrody

 Modernizacja i adaptacja barki dla ochrony rybitw rzecznych. Ochrona przyrody Fortyfikacji Dolnej Wisły poprzez adaptację schronów Twierdzy Grudziądz i Twierdzy Chełmno na zimowiska dla nietoperzy. Zakup urządzeń do prowadzenia zabiegów czynnej ochrony przyrody w rezerwatach stepowych „Ostnicowe Parowy Gruczna” i „Zbocza Płutowskie” oraz pielęgnacji kolekcji i szkółki starych odmian drzew owocowych w Chrystkowie.  

3. Promocja zasobów przyrodniczych  

Oznakowanie granic Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych oraz tablic kierunkowych do najciekawszych miejsc na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych. Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym oraz opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularnonaukowej o Zespole Parków Krajobrazowych (Dolinie Dolnej Wisły).

4. Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej

Budowa drewnianych platform widokowych w Topolnie, Grucznie i Nowem oraz piętrowej wieży widokowej w Borównie (gmina Chełmno) przeznaczonych do celów edukacyjnych. Budowa budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie.

Regionalny Program Operacyjny