„Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście”

Niniejszy projekt dotyczy utworzenia stacji terenowo-badawczej „Podmoście”, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne i badawcze. Stacja stanowić będzie ośrodek edukacji terenowo-warsztatowej  w zakresie propagowania wiedzy na temat ochrony ekosystemów związanych z doliną Wisły. W projekcie podejmowane będą działania zwiększające ochronę siedlisk i gatunków: rybitw rzecznych, białoczelnych i ptaków siewkowych, pachnicy dębowej (próchniczanki).

Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”

Projekt ma za zadanie przyczynić się m.in. do wzrostu ochrony i promocji obszarów cennych przyrodniczo w regionie, utworzenia infrastruktury umożliwiającej koordynowanie czynnej ochrony obszaru PK Góry Łosiowe poprzez inwentaryzację miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego szczególnie w międzywale oraz na dnie doliny Wisły, określenie stanu siedliska tzw. zbiorczego wskaźnika jakości siedliska oraz objęcie czynną ochroną kumaka i salwinii pływającej.