„Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście”

Niniejszy projekt dotyczy utworzenia stacji terenowo-badawczej „Podmoście”, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne i badawcze. Stacja stanowić będzie ośrodek edukacji terenowo-warsztatowej  w zakresie propagowania wiedzy na temat ochrony ekosystemów związanych z doliną Wisły. W projekcie podejmowane będą działania zwiększające ochronę siedlisk i gatunków: rybitw rzecznych, białoczelnych i ptaków siewkowych, pachnicy dębowej (próchniczanki).

 

Uchwała nr 12/494/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r.

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

 

Wartość całkowita projektu: 925.189,27 zł

z czego: 85 % EFRR – 786.410,87 zł

             15 % wkład własny – 138.778,40 zł

 

Rozpoczęcie realizacji: 01.06.2017

Zakończenie realizacji: 31.12.2020

 

Zakres rzeczowy projektu:

1. Prace przygotowawcze

2. Remont / przebudowa budynku mieszkalnego

3. Remont / przebudowa budynku gospodarczego

4. Budowa hybrydowej oczyszczalni ścieków, przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej o długości ok. 850 m

5. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu

6. Wyposażenie bazy edukacyjnej

7. Zakup barki do czynnej ochrony ptaków na obszarze Natura 2000

8. Działania informacyjno-edukacyjne

9. Koszty pośrednie