Powstało jesienią 1997 roku w celu promowania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły, promowania idei zrównoważonego rozwoju, ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej oraz inspirowania, wspierania i uzupełniania działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, środowiska i dóbr kultury na terenie Doliny Dolnej Wisły.

Oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego /KPTK/ w Bydgoszczy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej powstało 21 marca 1966 roku i jest najstarszym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym w Świeciu.

Zostało zarejestrowane pod koniec 1992 roku. Siedzibą towarzystwa jest miejscowość Strzelce Dolne gm. Dobrcz woj. kujawsko-pomorskie.

Powstał na początku lat 90, przez pewien czas istniał jako grupa nieformalna, aż do 26 maja 1998 roku kiedy to otrzymał osobowość prawną. Obecnie celem zastępu, który liczy około 20 członków jest przede wszystkim:

 • popularyzacja idei rycerskich oraz tradycji średniowiecznej kultury rycerskiej i mieszczańskiej,
 • upowszechnianie historycznych, kulturalnych i turystycznych walorów Ziemi Chełmińskiej,
 • organizowanie społecznego wysiłku i środków na renowacje zabytków,
 • propagowanie kulturalnej zabawy i szlachetnej rywalizacji rycerskiej.

Powołana do życia w 1957 roku Straż Ochrony Przyrody, której celem była ochrona przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego od 2001 r. ma nowy charakter prawny, gdyż przekształciła się w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody" i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Terenem działania SSOP jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast główną władzę nadzorczą sprawuje Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Celami przyświecającymi działalności stowarzyszenia są:

 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania i szerzenia zrozumienia istoty i celów ochrony przyrody wśród społeczeństwa;
 • kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego;
 • zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtworzenie, a także pomnażanie zasobów przyrody;
 • zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech rodzimego krajobrazu;
 • zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego, przede wszystkim chronionych lub zasługujących na ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, w tym również zabytkowych terenów zieleni (parków, ogrodów, cmentarzy);
 • współpraca z organizacjami proekologicznymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej za pośrednictwem odczytów, wycieczek, zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz przyznawania wyróżnień za wybitne osiągnięcia na polu ochrony środowiska przyrodniczego;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów niszczycielskiego stosunku do przyrody oraz mobilizowanie społeczeństwa do tych działań;
 • popularyzację wśród społeczeństwa humanitarnego stosunku do zwierząt; budzenie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży zainteresowania przeprowadzaniem badań i obserwacji przyrodniczych; wpływanie na kształtowanie prawidłowego stosunku do przyrody osób wypoczywających i turystów;
 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i innymi organizacjami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, jak również sprawowanie nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.

Adres organizacji:
ul. Kamionka 3/15
86-200 Chełmno

Powstało w styczniu 2001 roku w celu promocji tradycji i historii wsi Strzelce Dolne. Z przedmiotów użytkowanych przed laty stworzyło wystawę, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem na wszystkich imprezach plenerowych w województwie. Jest głównym organizatorem wielu imprez na terenie swojej miejscowości. W tak krótkim czasie swojej działalności Koło Gospodyń wiejskich może pochwalić się bogatym zbiorem podziękowań, dyplomów uznania, wyróżnień, nagród rzeczowych i pucharem: "Wyróżnienie specjalne marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za rozpowszechnienie i kultywowanie tradycji kulinarnych regionu".

Fundacja "Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera" powstała w maju 2001 roku i jest wynikiem długoletniej międzynarodowej współpracy Miasta Chełmna z zaprzyjaźnionymi miastami za granicą. Przez Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera Fundacja organizuje i finansuje współpracę europejską i wymianę młodzieżową głównie z miast partnerskich Chełmna.

Centrum Kultury Zamek w Nowem wraz z filiami, jakie stanowią Wiejskie Domy Kultury w Bochlinie i Rychławie działa w celu integracji lokalnej społeczności.