Zapytanie ofertowe nr EOG/5/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na promocję - organizację konferencji informacyjnej o stanie zaawanasowania projektu.


I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Część I

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na organizacji konferencji projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” w budynku Brodnickiego Parku Krajobrazowego (adres: Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo) w dniu 28.08.2015 r. Organizacja konferencji powinna obejmować:
1. Zatrudnienie 4 prelegentów w celu wygłoszenia referatów.
Tematy:
1) Prezentacja stanu zaawandowania realizacji projektu BIO+ (30 min.)
2) Projekty związane z ochroną bioróżnorodności na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30 min.)
3) Obszary Natura 2000 Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plany zadań ochronnych i ich rola w ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów (30 min.).
4) Aktywna ochrona dla zachowania różnorodności biologicznej (30 min.)

2. Serwis kawowy dla 70 osób
3. Obiad dla 70 osób
4. Druk 100 zaproszeń
5. Zakup baneru reklamowego

Wymogi dotyczące informacji i promocji (załącznik nr 4 do Regulacji), podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej wraz z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji oraz wzorami materiałów informacyjno-promocyjnych zawartymi na stronie www.eog.gov.pl.

Część II
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zleceniu komunikatów dotyczących konferencji w prasie i radiach lokalnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (okolice Brodnicy, Świecia, Torunia, Minikowa, Włocławka, Tucholi).

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniu: 17.08.2015 do 28.08.2015 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 10.08.2015 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.08.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK w Kowalu.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu (54) 284-22-26.

IX. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
• Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2

 

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/5/2015 z załącznikami