Zapytanie ofertowe nr EOG/6/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji ww. projektu.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach mechanizmu PL02. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.
Wartość dofinansowania projektu: 2 831 826,85 zł
Całkowita wartość projektu: 3 331 561,00 zł
Okres realizacji projektu: 31.10.2014 r. – 30.04.2016 r.


IV. Kwalifikacje wykonawcy audytu zewnętrznego

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zlecenia, posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Przez wykonawców o niezbędnych/odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
•    w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (co najmniej 2 zadania/2 projekty),
•    związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
•    w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3. Jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
4. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego.
5. Wykonawca audytu gwarantuje zastosowanie właściwej metodologii badania audytowego i objęcie badaniem audytowym odpowiednio właściwej reprezentatywnej próby dokumentacji związanej z realizacją projektu.


V. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w dniach: październik 2015 r. – grudzień 2015 r.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 08.10.2015 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VIII. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.


IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.10.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.


X. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu (54) 284 – 22 – 26.


XI. Załączniki

•    Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
•    Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/6/2015 z załącznikami