gwpk

Zapytanie ofertowe nr EOG/8/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie oraz wydanie wznowienia Informatora przyrodniczo – turystycznego o Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

 

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wydanie wznowienia Informatora o Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. Wydawnictwo powinno zostać przygotowane zgodnie z załączonym konspektem (załącznik 3). Parametry techniczne: Format: A5 Rodzaj papieru: kreda dwustronna, gramatura - 130 -135 g/m2
Druk: 4+ 4 (pełny kolor) Objętość: nie mniej niż 150 stron Oprawa: karton jednostronny, gramatura ~ 250 -275 g/m2 Okładka lakierowana Ilość sztuk: 2000
Informator przyrodniczo – turystyczny Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wydany w 2014 r. dostępny jest do wglądu w siedzibie GWPK ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal.


IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: do 31.12.2015 r.


V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 12.10.2015 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:

-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.10.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
• Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2
• Konspekt wydawnictwa – załącznik nr 3

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/8/2015 z załącznikami