bpk
W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.