1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.
  (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220)
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 133-142 ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
  (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 584)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  (Dz. U. 2005 Nr 92, poz. 769)
 6. Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG)
  (Dokument 79/409/EWG)
 7. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
  (Dokument 92/43/EWG)
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
  (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
  (Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287)
 9. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.
  (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435)
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 67-73 i 79 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444)
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
  (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt.
  (Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002)
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111, poz. 724)
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)
 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
  (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne.(Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019)
 13. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)
 14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
 15. Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000r.
  (Dokument 2000/60/WE)
Attachments:
Download this file (Dokument 79.409..pdf)Załączniki515 kB
Download this file (Dokument 92.43.pdf)Załączniki637 kB
Download this file (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573.pdf)Załączniki575 kB
Download this file (Dz. U. 2005 Nr 92 poz. 769.pdf)Załączniki183 kB
Download this file (Dz. U. Nr 164 poz. 1588.pdf)Załączniki29 kB
Download this file (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami.pdf)Załączniki800 kB
Download this file (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444.pdf)Załączniki252 kB
Download this file (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335.pdf)Załączniki172 kB
Download this file (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229.pdf)Załączniki849 kB
Download this file (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.pdf)Załączniki1082 kB
Download this file (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493.pdf)Załączniki165 kB