wpk

 

 

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego

z siedzibą w Osiu

ogłasza konkurs fotograficzny

 

  

   1. Organizatorem Konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11A, 86-150 Osie.

   2. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski.

   3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

   4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

   5. Tematyka tegorocznego konkursu fotograficznego obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy.

   6. Na konkurs można przysłać prace w limicie do 3 sztuk w każdej z powyższych kategorii.

   7. Wymagania techniczne składanych prac:

- wielkość pliku nie mniejsza niż 8 mln pikseli

- proporcje boków 3:2

- orientacja prac konkursowych pozioma

- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF

- prace konkursowe należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia dla poszczególnych kategorii: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy

- prace konkursowe należy umieścić na płycie CD lub DVD w folderze zatytułowanym daną kategorią konkursową: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy

- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalski Jan przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02, numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

8. Zdjęcia należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.wdeckipark.pl w zakładce Perły Polskiej Przyrody – konkurs fotograficzny lub w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

9.  Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych na wystawach, pokazach organizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

10. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl

11. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

14. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

15. Prace można składać bezpośrednio w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego lub przesłać na adres:
       Wdecki Park Krajobrazowy
       ul. Rynek 11a
       86 – 150 Osie

16. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy.

17.  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

18.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 października 2017 roku.

19. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Parku: www.wdeckipark.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/PerlyPolskiejPrzyrody

20. Więcej informacji na stronach: www.wdeckipark.pl w zakładce Perły Polskiej Przyrody – konkurs fotograficzny oraz www.facebook.com/PerlyPolskiejPrzyrody, a także pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.