Naturalne zadrzewienia pełnią bardzo ważną rolę dla środowiska przyrodniczego, ale i mają wpływ na gospodarkę człowieka. Zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne spełniają wielorakie funkcje ekologiczne. Niektóre z nich są wspólne, a inne charakterystyczne dla danego rodzaju. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego opracował bardzo ciekawy informator, będący próbą odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości dotyczących kwestii ochrony zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Jednostki administracji odpowiedzialne za ich ochronę często stają przed różnymi pytaniami, np. czy określone drzewo jest częścią danego typu zadrzewienia oraz czy w świetle przepisów obowiązujących na terenie parku krajobrazowego (PK) lub obszaru chronionego krajobrazu (OCHK) można wydać zgodę na jego usunięcie. Publikacja ma na celu ułatwienie podjęcia takiej decyzji, a także wskazanie właścicielom i posiadaczom gruntów korzyści płynących z ochrony zadrzewień.