Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro

Przedmiotem zamówienia była usługa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” zgodnie z zapytanie ofertowym z dnia 11.07.2014 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w dniu 22.07.2014 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY I KOSZTORYSOWANIE
mgr inż. Przemysław Wesołowski
ul. Łazienna 29
87-300 Brodnica

Cena oferty (brutto):  16 000,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru określonymi
w zapytaniu ofertowym, najniższa cena.

Nazwa i dane adresowe Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz liczba punktów przyznana ofertom

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” sp. z o. o.
ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn

35,54 pkt

2.

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY I KOSZTORYSOWANIE
mgr inż. Przemysław Wesołowski
ul. Łazienna 29, 87-300 Brodnica

100,00 pkt

Attachments:
Download this file (nadzor_oee_ruda.jpg)Informacja o wyborze666 kB