Od kilku lat czynione były starania o wpisanie Borów Tucholskich na listę (obok 9 istniejących już w Polsce) rezerwatów biosfery, czyli o włączenie do światowej sieci ochrony w ramach programu UNESCO MaB. Drugi czerwca 2010 roku stał się szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10 i największy rezerwat biosfery w Polsce. Powołanie rezerwatu jest owocem prawie 20 letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie z pewnością przyczyni się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju.

Co więcej, jeszcze bardziej uwrażliwi mieszkańców regionu na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów oraz na tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą.

Rezerwaty Biosfery to tereny ekosystemów morskich lub lądowych, bądź kombinacji obu ich typów, które są postrzegane na płaszczyźnie międzynarodowej jako element Programu UNESCO pt. „Człowiek i Biosfera”(MAB). Celem tego programu jest promowanie i pokazywanie zrównoważonego związku człowieka i biosfery. Rezerwaty Biosfery są wyznaczone przez Międzynarodową Radę Koordynacji Programu MAB na prośbę zainteresowanego Państwa. Poszczególne Rezerwaty Biosfery pozostają pod jurysdykcją kraju, w którym się znajdują. Wszystkie Rezerwaty Biosfery tworzą Światową Sieć, w której udział Państwa jest nieobowiązkowy. Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery jest zarządzana przez Strukturę Statutową zaadoptowaną przez Generalną Konferencję UNESCO z 1995 roku, która prezentuje definicję, cele, kryteria, jak również określa procedury dla Rezerwatów Biosfery. Rekomendowane działania dla przyszłego rozwoju Rezerwatów Biosfery w XXI wieku są określone w Strategii Sewilskiej, która została poparta przez Generalną Konferencję UNESCO.

W Polsce wg stanu na 2010r. istnieje 10 rezerwatów biosfery. Najmłodszym na tej liście jest Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Został on powołany w Paryżu dnia 2 czerwca 2010r. na 22 sesji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu UNESCO – MAB.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie jest największym w Polsce. Położony jest na terenie 2 województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Łączna powierzchnia jego trzech stref wynosi 319 524,61 ha. Obszar ten zamieszkuje ponad 130 tys. ludzi. Przejdź do oficjalnej strony rezerwatu.

człowiek i biosferarezerwat mapa