Osie, dn. 11.01.2022 r.

WPK.1100.1.2022.DS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
 2. Stanowisko: strażnik
 3. Wymiar etatu: 1
 4. Ilość stanowisk: 1

Ogłoszenie w BIP: Skan ogłoszenia

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Wykształcenie średnie;
  2. minimum rok stażu pracy;
  3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  6. prawo jazdy kategorii B;
  7. umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej;
  8. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu;
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. Preferowane wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe – biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, etnologia, gospodarka przestrzenna, ochrona dóbr kultury, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja;
  2. znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z ochroną przyrody, w szczególności Ustawa o ochronie przyrody;
  3. znajomość środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
  4. obsługa programów w środowisku Geograficznego Systemu Informacji (GIS);
  5. umiejętność planowania i organizowania pracy;
  6. kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;
  7. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  8. komunikatywność, wysoka kultura osobista;
  9. uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność.
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia o utworzeniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
  2. patrolowanie Parku i jego otuliny;
  3. dokonywanie identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych WPK oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony WPK;
  4. pomoc w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań z zakresu przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
  5. pomoc w prowadzeniu edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, kulturowych i turystycznych WPK;
  6. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody;
  7. kontrola przestrzegania zakazów i ograniczeń w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu;
  8. udział w seminariach, konferencjach i spotkaniach tematyczne związanych z ochroną przyrody i środowiska a także z innymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania i działalności WPK;
  9. wykonywanie zadań wynikających z działalności statutowej WPK i bieżących potrzeb na terenie WPK;
  10. konserwacja i dbałość o mienie Parku;
  11. wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.
 1. WARUNKI PRACY
  1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   1. Nienormowany czas pracy;
   2. wykonywanie pracy terenowej
   3. praca biurowa (powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym);
   4. obsługa urządzeń biurowych;
   5. obsługa urządzeń elektrycznych związanych z bieżącą konserwacją i dbałością o mienie parku (np. kosiarka, wykaszarka, wiertarka, szlifierka kątowa);
   6. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)
  2. Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy
   1. Miejscem pracy są budynki będące w zarządzie Parku i teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną.
   2. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, niepełne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych: brak wind.
   3. Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, z uwzględnieniem pracy na wysokości, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. CV i list motywacyjny własnoręcznie podpisane;
   2. kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
   3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje);
   4. kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty itp.);
   5. oświadczenia kandydata:
    1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą;
    2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
    3. oświadczenie o niekaralności;
    4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
    5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
   6. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wszelkich dokumentów.
  4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
   1. Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – strażnik we Wdeckim Parku Krajobrazowym” należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.
   2. Termin składania dokumentów do dnia 21 stycznia 2022r. godzina 15:30 - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Parku.
   3. Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • ETAPY NABORU
  1. Weryfikacja ofert. Kandydaci, których aplikacja spełnia wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
  2. Test wiedzy.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Ogłoszenie wyników naboru.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11a, 86 – 150 Osie, reprezentowany przez Dyrektora Parku.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wdeckim Parku Krajobrazowym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres:
   1. 10 lat dla osób zatrudnionych,
   2. 30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  6. Posiadają Państwo prawo do:
   1. dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
   2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   3. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa