Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”

Projekt ma za zadanie przyczynić się m.in. do wzrostu ochrony i promocji obszarów cennych przyrodniczo w regionie, utworzenia infrastruktury umożliwiającej koordynowanie czynnej ochrony obszaru PK Góry Łosiowe poprzez inwentaryzację miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego szczególnie w międzywale oraz na dnie doliny Wisły, określenie stanu siedliska tzw. zbiorczego wskaźnika jakości siedliska oraz objęcie czynną ochroną kumaka i salwinii pływającej.

 

Uchwała nr 12/495/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r.

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

 

Wartość całkowita projektu: 4.929.062,40 zł

z czego: 85 % EFRR – 4.189.703,04 zł

             15 % wkład własny – 739.359,36 zł

 

Rozpoczęcie realizacji: 01.06.2018

Zakończenie realizacji: 30.06.2020

 

Zakres rzeczowy projektu:

1. Wkład rzeczowy – nieruchomość gruntowa dz. nr 75/9

2. Prace przygotowawcze

3. Budowa szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków

4. Modernizacja budynku mieszkalnego

5. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie ogrodzenia siatką leśną, założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych i innych

6. Zakup wyposażenia bazy edukacyjnej

7. Zakup sprzętu ogrodniczego

8. Zakup samochodu na potrzeby projektu

9. Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe

10. Działania informacyjno-edukacyjne

11. Koszty pośrednie